دکتر سیدمحسن آزیز     

    مدرک تحصیلی : دکتری فقه و حقوق خصوصی

     گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

    پست الکترونیکی : @hsu.ac.ir

شماره تماس:44012654