آقای حمید شایان ارجمند

سمت:معاون مدیرامور حقوقی و قراردادها

    مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

    پست الکترونیکی : @hsu.ac.ir

شماره تماس:44012514 -051

شرح وظایف معاون مدیر امور حقوقی و قراردادها

انجام امور اجرایی یا نظارت بر امور کارشناسان حوزه در موارد زیر:

  • برگزاری و شرکت در کمیسیون معاملات دانشگاه واظهار نظر در چارچوب قوانین و مقررات وآیین نامه مربوطه دانشگاه
  • شرکت درسایر جلسات کارگروها ، هیات ها و کمیسیون های مختلف دانشگاه حسب ضرورت
  • بررسی و مطالعه قوانین و مقررات ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های حقوقی
  • پاسخ استعلامات  حوزه های مختلف دانشگاه
  • مشاوره و راهنمایی کارشناسان مدیریت حقوقی در امور مربوطه
  • مشاوره و ارشاد ارباب رجوع، اساتید و سایرکارکنان دانشگاه.
  • امور مربوط به نقل و انتقال اموال دانشگاه و اخذ سند مالکیت.
  •  حمایت قضایی از کارکنان و اعضای هیات علمی در رابطه با پرونده های که ناشی از انجام امور اداری باشد حسب درخواست عضو