سومین جلسه هم اندیشی و نشست شورای حقوقی در محل مدیریت دفتر حقوقی پیرامون مسایل و مباحث مطرح شده در زمینه حقوقی دانشگاه برگزار گردید.

که در این نشست ضمن بررسی مسایل و ارایه نقط نظرات اعضاء دفتر حقوقی ،تصمیمات لازم اتخاذ گردید.