اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی

رشته و گروه تخصصی

پست الکترونیکی

بهرام سیاوش پور

دکترای معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران-گروه معماری

bsiavashpor@yahoo.com

مسیح الله معصومی

دکترای معماری از دانشگاه علم و صنعت- گروه معماری

masoomi@iust.ac.ir

شهاب عباس زاده

دکترای معماری از کشور مالزی- گروه معماری

abbaszadeh_architect@yahoo.com

حسن استاجی

دکترای معماری گرایش انرژی از کشور اتریش- گروه معماری

h.estaji@gmail.com

هادی باقری سبزوار

دکترای معماری گرایش انرژی از کشور مالزی- گروه معماری

Hbagheris@yahoo.com

وحید صدرام

دکترای معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران-گروه معماری

Vahidsadram.yahoo.com

علیرضا کیخسروی

دکترای معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران-گروه معماری

 

اباصلت عسکری رابری

دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تهران- گروه معماری

aabasalt@yahoo.com

زینب مرادی

دکترای مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان- گروه مرمت

f_zeinabmoradi@yahoo.com

رحیم ایرانشاهی

دکترای شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز- گروه مرمت

r_iranshahi@yahoo.com

غلامحسین غلامی

دکترای مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه تهران- گروه مرمت

gh.gholami@hsu.ac.ir

مجتبی کاویان

دکترای مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی دانشگاه هنر اصفهان- گروه مرمت

mjkavian@yahoo.com