آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد

آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور

 

آيين نامه تشكيل بسيج اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
مصوب چهارصد و نودمين جلسه مورخ 1380/9/27
شورای عالي انقلاب فرهنگي

مقدمه:
به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي رهبر معظم انقالب مبني بر تحقق دانشگاه اسلامي و اشاعه تفكر
بسيجي در آن، بسيج اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور توسط نيروي مقاومت بسيج در چارچوب ضوابط و
مقررات دانشگاهها براساس مواد زير تشكيل ميشود:

ماده1 – تعاريف:
1 -فرهنگ و تفكر بسيجي: تلاش ناشي از اخلاق و انگيزه ديني و ايمان صادقانه، بصيرت، ايثار، جهاد علمي، عدالت خواهي، حسن
سلوك، حضور عالمانه در صحنه ها، خيرخواهي، تعبد و معنويت از شاخصه هاي اين فرهنگ غني است.
2 -دانشگاه، مؤ سسه يا مركز آموزش عالي: كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اعم از دولتي يا غيردولتي كه امر آموزش بالاتر از
مقطع تحصيلي متوسطه را برعهده دارند.
3 -محدوده دانشگاهها: عبارت است از كليه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشكده.
4 -جذب: ايجاد شرايط و بستر مناسب براي همياري، مشاركت و عضويت داوطلبانه اعضاء هيئت علمي در بسيج اساتيد دانشگاهها.
5 -شرايط عضويت:
الف: اعتقاد و التزام عملي به مباني دين مبين اسلام، احكام شرع مقدس، نظام جمهوري اسالمي ايران و ولایت مطلقه فقيه.
ب: عضويت در هيئت علمي يا اشتغال به تدريس و تحقيق در دانشگاهها و مراكز عالي آموزشي و پژوهشي كشور.
6 -سازماندهي:
الف: برقراري ارتباط منسجم، منظم و تعيين وظايف مشخص بين اعضا، متناسب با عرصه هاي مختلف علمي و فرهنگي.
ب: عدم بهره گيري از بسيج اساتيد در جهت منافع حزبي و گروهي و پرهيز از ورود اين تشكل به منازعات جناحي.

ماده 2 – اهداف:
1 -تحقق دستورات و رهنمودهاي حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب در دانشگا هها.
2 -بسط فرهنگ و تفكر بسيجي در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاهها.
3 -دفاع از ارزشها و دستاوردهاي انقلاب اسلامی.
4 -كمك به ايجاد زمينه مناسب براي تلاش علمي و  پژوهشي با هماهنگي مديريت دانشگاه.
5 -ارتقاي انديشه و روحيه خدمت به جامعه و كشور در دانشگاهها.
6 -كمك به ارتقاي معرفت و آگاهي ديني

ماده 3 – وظايف:
1 -همكاري با مديريت دانشگاهها و دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و ساير تشكلهاي دانشگاه براي دستيابي به دانشگاه
اسلامی.
2 -تلاش براي تحقق وحدت حوزه و دانشگاه.
3 -كمك به دولت و ساير نهادها در زمان بروز حوادث غير مترقبه و شرايط بحراني.
4 -تقويت روحيه همكاري و ايثار در بين اساتيد دانشگاهها.
5-كمك به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگي در دانشگاهها و ارائه راهكارهاي لازم.
6 -مشاركت در برگزاري همايشها و نشستهاي علمي و فرهنگي.
7 -مشاركت در انجام تحقيقات مورد نياز كشور از طريق برقراري ارتباط و همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و خصوصي، مراكز
دانشگاهي، مؤسسات و انجمنهاي علمي و پژوهشي.
8 -ارائه خدمات مشاوره اي به دانشجويان در زمينه هاي علمي، تحقيقاتي و فرهنگي.
9 -برگزاري اردوهاي علمي – فرهنگي براي اعضا و خانواده هاي آنان.

ماده4 – اجرا:
1 -مسئول مركز بسيج اساتيد استان با نظر خواهي از اساتيد بسيجي هر دانشگاه، سه نفر را كتباً به رياست دانشگاه معرفي مي نمايد
و پس از توافق با رئيس دانشگاه يك نفر با حكم مسئول سازمان بسيج اساتيد نيروي مقاومت بسيج به عنوان مسئول بسيج اساتيد
دانشگاه منصوب ميشود.
تبصره: رئيس دانشگاه حداكثر ظرف يك ماه نظر كتبي موافق خود را در خصوص يكي از سه نفر معرفي شده به مسئول مركز
بسيج اساتيد اعلام مي نمايد.
2 -دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي و غيردولتي موظفند علاوه بر حمايتهاي معنوي و قانوني، امكانات مورد نياز بسیج اساتيد حتي الامکان از قبيل دفتر و … را در حد متعارف و شأن اساتيد تأمين نمايند. بودجه و امكانات مورد نياز براي فعاليتهاي بسیج اساتید از محل اعتباراتي كه در بودجه سالانه وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيش بيني مي شود تأمين خواهد شد.

اين آيين نامه در جلسه 490 مورخ 80/9/27 ، بنا به پيشنهاد نيروي مقاومت بسيج به تصويب رسيد و مادة 4 آن در جلسه 551
مورخ 83/9/10 اصلاح شد.