یکی از اقدامات بسیار مهم رهبر انقلاب در ابتدای هر سال نام گذاری و تعیین شعار آن سال است که بی شک در راستای اشراف همه جانبه ی ایشان بر مسایل، نیازها و اولویت اصلی کشور می باشد. هر چند رهبر انقلاب از اصطلاح «شعار سال» استفاده می نمایند، لیکن برای عموم دولتمردان و مدیران جامعه این موضوع به عنوان یک راهبرد می بایست در دستور کار قرار گیرد. نکته حائز اهمیت ارتباط منطقی شعارهای سال های گذشته با شعار امسال است که با توجه به دغدغه رهبر انقلاب حوزه تولید، اشتغال و بصورت کلی اقتصاد و معیشت مردم ظرف سال های گذشته مورد تاکید معظم له بوده است. به نظر می رسد موفقیت یا عدم موفقیت اقدامات مدیران در تمامی سطوح باید در رابطه با عمل به این راهبرد مورد ارزیابی قرار گیرد. نکته دیگر اینکه همه موضوعات دیگر جامعه نسبت به این موضوع در سلسله مراتب پایین تری قرار می گیرند و توجه بیش از حد به آنها می تواند در کاهش توجه به موضوع اصلی کشور تاثیر جدی بگذارد.
بسیج اساتید دانشگاه های کشور می بایست ضمن رصد دقیق فعالیت مدیران، هم در سطح دانشگاه ها و هم در سطح شهرها، مطالبه گری جدی از تمامی مدیران در خصوص میزان توجه، دقت و حساسیت و عمل به مطالبه رهبر انقلاب را در دستور کار خود قرار دهد.
در این راستا آسیب شناسی شرایط موجود و انعکاس علمی و کارشناسانه ی دغدغه ها و مطالبات شرکت های تولیدی و پیشنهادات ایشان به مسئولین ذیربط و پیگیری تا حصول به نتیجه و حل مشکلات، می تواند هم در زمینه افزایش تولید و هم در زمینه کاهش تورم تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
آشنا نمودن اساتید بسیجی با شرکت های فناور و دانش بنیان نیز می تواند زمینه ساز حضور جدی تر ایشان در این شرکت ها و فرایند حل مسایل کشور در حوزه های فرهنگی و اقتصادی باشد.

                    امین کوشکی
مسئول کانون بسیج اساتید شهرستان سبزوار