مدیر گروه های آموزشی مکاترونیک و مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک و شماره تماس

عکس

دکتر احمد حاجی پور

مدیر گروه مهندسی مکاترونیک و مهندسی پزشکی

تارنمای صفحه شخصی

051-44012824