فرایند انتخاب واحد معرفی به استاد

 
فرایند انتخاب واحد معرفی به استاد

مراحل موضوع توضیحات
  مطالعه شرایط معرفی به استاد توسط دانشجو
1.      دریافت برگه مربوطه از آموزش دانشکده توسط دانشجو
2.      تکمیل برگه و ارائه به آموزش دانشکده توسط دانشجو
3.      تکمیل فرم گواهی توسط دانشجو
4.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط دانشجو
5. انتخاب واحد توسط آموزش دانشکده