فرایند درخواست مرخصی تحصیلی

 
فرایند درخواست مرخصی تحصیلی

مراحل موضوع توضیحات
1.      ورود دانشجوبه پورتال خود توسط دانشجو
2.      ورود به قسمت خدمات توسط دانشجو
3.      تکمیل فرم مرخصی آموزشی توسط دانشجو
4.      ارسال فرم به مدیر گروه جهت اعلام نظر توسط دانشجو
5.      تاییدفرم و ارسال به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
6. ارسال فرم به رئیس دانشکده توسط آموزش دانشکده
7. ارسال فرم به امور مالی توسط رئیس دانشکده
8.      ارسال فرم به آموزش کل توسط امور مالی
9. اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل