آیین نامۀ امتحانات دانشجویان

 
آیین نامۀ امتحانات دانشجویان
دانشجوی محترم هنگام ورود به جلسه امتحان باید نکات زیر را رعایت کنید.
 
ô تاخیر بيش از حد در ورود به جلسه امتحانی به منزله غیبت می باشد.
ôازآوردن کیف،کتاب ،جزوه و تلفن همراه روشن وهرگونه وسايل الكترونيكي خودداری نمایید.
ô به همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.
å دانشجویانی که کارت ورود به جلسه آنها عکس دار نیست ، کارت دانشجویی یا کارت شناسایی عکس دار به همراه داشته باشند.
å تبادل ماشین حساب در جلسه امتحان ممنوع است و       تخلف محسوب مي­گردد.
ôدر طول برگزاري امتحان،خروج دانشجويان به هردليلي ممنوع مي­باشد.
ازماشين حساب شخصي و غيرقابل برنامه ريزي استفاده نماييد.
ô آوردن تلفن همراه  در جلسۀ امتحان اكيداً  ممنوع مي باشد.
در طول برگزاري امتحان،خروج دانشجو ازجلسه به هردليلي تخلف محسوب مي­گردد.
جابه جا نشستن درجلسه امتحاني به منزله  غيبت دانشجو مي باشد.