فرایند درخواست انصراف

فرایند درخواست انصراف

مراحل موضوع توضیحات
1.      نوشتن درخواست کتبی وتحویل به دبیرخانۀ مرکزی توسط دانشجو
2.      مراجعه به گروه جهت تکمیل فرم تسویه حساب-انصراف توسط دانشجو
3.      ارسال فرم به آموزش دانشکده توسط مدیر گروه
4.      ارسال فرم به مدیر گروه توسط آموزش دانشکده
5.      ارسال فرم به رئیس دانشکده توسط مدیر گروه
6.      تاییدفرم و ارسال به امور دانشجویی توسط رئوس دانشکده
7.      ارسال فرم به امور مالی توسط امور دانشجویی
8.      ارسال فرم به آموزش کل توسط امور مالی
9.      اعمال اقدام مقتضی توسط آموزش کل