الیاسی، محمود

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی مدرک

جلیلوند، حسین

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی مدرک تحصیلی :

رشیدی، مرضیه

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی محض مدرک تحصیلی :

ریاضی، نوریه

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و حکمت اسلامی مدرک

طیبی، جواد

پست سازمانی : هیئت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

فغانی، احمد

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث مدرک