فغانی، احمد

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث مدرک

کراچی، هادی

پست سازمانی : عضو هیأت علمی گروه آموزشی محیط زیست مدرک تحصیلی

مشرقی، مسعود

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی کاربردی مدرک تحصیلی :

نفیسی فرد، حسن

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

نودهی، حسن

پست سازمانی: هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی آخرین مدرک تحصیلی :

وحید، احمد

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی الهیات و معارف اسلامی مدرک

وحید، حمید

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم سیاسی مدرک تحصیلی :

یمینی، محمد

پست سازمانی : هیئت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی مدرک تحصیلی :