اداره خدمات عمومی

کادر اداری

نام و نام خانوادگی
 
سمت
شماره اتاق
شماره تماس

آقای سید محمد مهدی شبیری

آقای حسین برآبادی

سرپرست اداره خدمات عمومی

کارشناس مسئول اداره خدمات عمومی

آقای امیر کریم آبادی

آقای مصطفی خرامیده

کارشناس خدمات

کارشناس خرید

۲۰۹

۲۱۳

۴۴۰۱۲۵۰۹
۴۴۰۱۲۵۴۱

آقای محمد طالبی

آقای مهدی نوروززاده

                         راننده

کارشناس پشتیبانی

۴۴۰۱۳۱۸۵