اداره خدمات عمومی

کادر اداری

نام و نام خانوادگی
 
سمت
شماره اتاق
شماره تماس

آقای اسماعیل قانعی

آقای حسین برآبادی

رئیس اداره خدمات عمومی

کارشناس مسئول اداره خدمات عمومی

۲۱۰
۲۱۴
۴۴۰۱۲۵۱۰
۴۴۰۱۲۵۴۳
آقای امیر کریم آبادی

آقای مصطفی خرامیده

کارشناس باغات

کارشناس خرید

۲۰۹

۲۱۳

۴۴۰۱۲۵۰۹
۴۴۰۱۲۵۴۱

آقای محمد طالبی

آقای مهدی نوروززاده

                         راننده

کارشناس پشتیبانی

۴۴۰۱۳۱۸۵