شرح وظایف

۱)     طراحی و اجرا  و کاشت محوطه های جدید پردیس دانشگاه و نگهداری محوطه های فضای سبز موجود .
۲)     طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار محوطه ها .
۳)   آموزش عملی و تئوری پرسنل باغات .
۴)     برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور خدمات و باغات و مخابرات  .
۵)     نگهداری و نظارت بر امور مخابرات و پیگیری بهبود خطوط .
۶)      بررسی و رفع کمبودها و نواقص در بخشهای خدمات و باغات و مخابرات .
۷)   نظارت برحسن انجام قراردادهای خدمات و فضای سبز .
۸)   تایید پرداخت حق الزحمه قراردادهای خدمات و فضای سبز در پایان هرماه .
۹)     تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه های خدماتی ، پشتیبانی و فضای سبز .
۱۰)  برنامه ریزی و اسکان مهمانسراهای دانشگاه .
۱۱)  انجام سایر امور محوله از طرف مدیر امور اداری .