شرح وظایف

۱)      سازماندهی فعالیتهای اجرائی و تقسیم کار و تعیین وظائف  و حدود مسئولیت و اختیارات واحد های تحت سرپرستی
۲)     نطارت  کامل بر ادارات و واحدهای تابعه و ارائه خط مشی های مناسب .
۳)     مطالعه و بررسی آئین نامه ها و دستور العمل های ارجاع شده و نظارت بر اجرای دقیق آن از طریق ادارات و  واحدهای تابعه
۴)      ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .
۵)    نظارت برامور مربوط به کارگزینی و اجرای دقیق قوانین و مقررات استخدامی کشور و تلاش در جهت گرفتن مجوز استخدام و جذب نیروهای لایق و کاردان با توجه به نیاز و تشکیلات دانشگاه .
۶)      ارزیابی تشویق و ترغیب کارکنان  در چهارچوب  قوانین و مقررات و اداری همکاری در جهت تعیین کارمندان نمونه .
۷)     نظارت بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .
۸)     نظارت بر حضور و غیاب و مرخصی کارکنان واحدها به طریق مقتضی .
۹)      نظارت بر امور رفاه کارکنان و پیگیری مسائل مربوط به آن و مهد کودک دانشگاه
۱۰)    نظارت بر تنظیم بودجه ادارات و  واحدهای تابعه .
۱۱)   شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقامات دانشگاه .
۱۲)   بررسی و اجام درخواستهای خرید اقلام مورد نیاز واحدهای تابعه دانشگاه با رعایت مقررات و ضوابط مربوط و توزیع آنها بین واحدها .
۱۳)  نظارت بر استفاده صحیح از وسائط نقلیه دانشگاه و برنامه ریزی ایاب و ذهاب دانشجویان ، کارکنان و اساتید .
۱۴)   انجام امور مربوط به جابجا نمودن وسایل و تچهیزات اداری برحسب نیاز واحدهای دانشگاه .
۱۵)   انجام امور مربوط به مناقصه و مزایده ها مطابق مقررات جاری .
۱۶)   نظارت بر عملکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد دانشگاه .
۱۷)  نظارت بر امور مربوط به فضای سبز ، نیروهای خدماتی و تلفنخانه دانشگاه .