شرح وظایف

۱ )  رسیدگی به فرمهای تکمیل شده استخدامی کارکنان  و اعضاء هیأت علمی  به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها .
۲ )  نظارت بر کلیه پیش نویسهای تهیه شده  توسط کارشناسان کارگزینی .
۳ )  رسیدگی  به پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدامی و تبدیل وضع استخدامی ترفیع – بازنشستگی – تعیین برقرارری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه .
۴ )  انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان و اساتید .
۵ )  برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی .
۶ )  مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل .
۷ )  اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری .
۸ )  اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر .
۹ )  شناسایی و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر .
۱۰ )  تهیه ضوابط دستورالعملهای لازم .
۱۱ )  شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف .
۱۲ )  پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدام در مورد تأمین آنها .
۱۳ )  تهیه و گزارشهای لازم و انجام سایر امور محوله .