معرفی

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
آقای زاهدی نژاد
رئیس اداره کارگزینی و رفاه
۲۱۶
۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۰
خانم عیدی
کارگزین مسئول اعضای هیأت علمی
۲۱۸
۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۳
خانم علی آبادی
کارگزین 
۲۱۵
۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۲
خانم رشید
کارگزین اعضای هیأت علمی
۲۱۵
۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۱
 آقای سلامی
کارگزین اعضای غیر هیأت علمی و رفاهی
 ۲۱۲
 ۰۵۱۴۴۰۱۲۵۶۵