همکاران

اداره اموال و دارائیهای سرمایه ای:
نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
آقای محمد باغجری
            زهرا مشکانی
محمود دلقندی
حسابدار مسئول
حسابدار
                                    انباردار
 ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۳۳
محمدرضا علی آبادی
حسابدار مسئول و امین اموال
 ۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۹
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۹۵
اداره تنظیم حسابها و رسیدگی به اسناد: 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

شماره تماس

مهدی عباس پوران
رئیس اداره رسیدگی به اسناد
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۷
اکرم دامرودی
کارشناس مسئول
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۱
اکبر بیدی
حسابدار
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۴۲
سمیه شکاری
ام البنین نصرآبادی
حسابدار مسئول
حسابدار
۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۹

۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۷۲

اداره حسابداری:

نام و نام خانوادگی
سمت
شماره اتاق
شماره تماس
وحید رباط سرپوشی
حسابدار
زهرا معصومی 
مینا زرقانی
حسابدار پردیس فناوری
حسابدار پردیس فناوری

۰۵۱-۴۴۰۱۲۵۶۸