مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

دکتر رضا روشنفکر

مرتبه علمی : استادیار

  •  دانشکده : مهندسی برق و کامپیوتر

  •  گروه آموزشی : برق و الکترونیک

  •  پست الکترونیکی : r.roshanfekr@hsu.ac.ir

شماره تماس : ۴۴۰۱۲۵۳۰