تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان ها

مدیریت تعمیر و نگهداری دانشگاه از مدیریت های جدید دانشگاه می باشد که با توجه به گستردگی فضاهای موجود ساختمانها و تأسیسات و نیاز به راهبری متمرکز در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ از اداره تعمیر و نگهداری به مدیریت ارتقاء و به عنوان مدیریت تعمیر و نگهداری در زیر مجموعه معاونت اداری و مالی شروع بکار نموده است. بطور کلی وظایف این مدیریت را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها – خیابانها – محوطه ها – تأسیسات گرمایی – سرمایی – مکانیکی – الکتریکی – آب شرب – فاضلاب و ساختمانها و ابنیه وابسته به دانشگاه را شامل می شود که در طول سال بایستی نظارت و راهبری برای امور را به انجام رساند. فضای تحت پوشش را در ۳ بخش و به شرح زیر می توان خلاصه نمود:
[table “” not found /]