همکاران

دکتر رضا روشنفکر                              مدیر عمرانی و توسعه پایدار

آقای مهدی زجاجی                            معاون مدیریت عمرانی و توسعه پایدار               ۴۴۰۱۲۵۳۱

خانم ملیحه کریمی                            رئیس اداره توسعه پایدار                                  ۴۴۰۱۲۵۳۱

آقای مرتضی آزاد                                کارشناس مسئول اداره توسعه پایدار                ۴۴۰۱۲۵۳۶

آقای سیدحسین علوی راشد               کارشناس برق                                                  ۴۴۰۱۲۵۳۴

آقای حسین بهنام طلب                      کارشناس ساختمان

آقای هادی کریم آبادی                        کارشناس تاسیسات

آقای حسین حبیبی نژاد                      کارشناس ساختمان

آقای علی اصغر رازقندی                    کارشناس تاسیسات