شرح وظایف

[notification type=”alert-info” close=”false” ]

۱)     همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوطه و واحدهای ستادی دانشگاه
۲)    رسیدگی به هدفهای اجرائی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف و پیشنهادی اصلاحی در این زمینه با ریاست دانشگاه .
۳)    اجرای فعالیتها و برنامه های اداری و مالی و گزارشهای لازم به ریاست دانشگاه و مراقبت در رعایت مقررات مالی و اداری .
۴)     نظارت و اداره امور استخدامی دانشگاه طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه ( استخدام – ترفیع – بازنشستگی ) .
۵)     نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه دانشگاه و ارسال آن به سازمانهای ذیربط جهت تصویب .
۶)     وصول دریافت درآمدهای مردمی در چارچوب مقررات .
۷)    نظارت بر خرید کلیه لوازم مصرفی دانشگاه .
۸)    نظارت  بر کلیه دریافت و پرداختهای دانشگاه .
۹)     ایجاد هماهنگی بین واحدهای دانشگاه .
۱۰)  شرکت در شوراها و کمیسیونها – جلسات مختلف و اظهار نظر در مورد مسائل اداری و مالی و ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اداری و مالی و حفظ مصالح دانشگاه .
۱۱) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چارچوب قوانین و مقررات .
۱۲)  برنامه ریزی و انجام آموزش قبل  وضمن خدمت کارکنان .
۱۳) تهیه و تدارک کلیه مایجتاج دانشگاه .
۱۴)   شرکت در جلسات شورای دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات لازم .
۱۵) نظارت بر کلیه امور خدماتی دانشگاه .
۱۶) نظارت برحسن اجرای برنامه های تعیین شده .
۱۷) پیشنهاد نصب و عزل مدیران واحدها و سرپرستان تابعه ریاست دانشگاه .
۱۸) تنظیم دستور جلسات شوراهای تخصصی اداری و مالی .
۱۹ )  نظارت برامور مربوط به رفاه کارکنان و مهد کودک .
۲۰) سیاست گذاری لازم جهت رفع تنگناهای مالی دانشگاه .
۲۱) نظارت بر مصرف اعتبارات طبق بودجه مصوب .
۲۲ )  انجام امور محوله ریاست دانشگاه .

[/notification]