معاون اداری و مالی

دکتر مهدی صمدی بی نیازی

سمت :  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

گروه آموزشی : برق و الکترونیک

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی : ma.samadi@hsu.ac.ir

شماره تماس: ۴۴۰۱۲۵۵۱