اعضای هیأت اجرائی

 

ردیف
ترکیب اعضاء
نام و نام خانوادگی
۱
معاون اداری و مالی (رئیس هیأت)
آقای دکتر مهدی صمدی بی نیازی
۲
نماینده کمیسیون دائمی هیأت امنا
آقای دکتر علی اکبر استاجی
۳
مدیر امور اداری و پشتیبانی (دبیر)
آقای سید محمدرضا راستی ثانی
۴
مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری
آقای دکتر هادی سلیمانی مقدم
۵
عضو هیات
آقای دکتر امین کوشکی
۶
آقای سید مهدی ضیائی
۷
آقای هادی یاراحمدی

[/notification]