وظایف و اختیارات

 
 

[button style=”btn-warning btn-lg” icon=”fa fa-list-alt” align=”left” iconcolor=”#fff” type=”link” target=”true” title=”شرح وظایف هیئت اجرایی منابع انسانی” link=”https://www.hsu.ac.ir/em/files/2018/12/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf” linkrel=””]