گالری تصاویر

برگزاری جلسات علمی و تخصصی با اعضای انجمن 

                   
 برگزاری کلاس آموزش پردازش تصاویر میکروسکپی و متالوگرافی کمی- آذرماه 1397