تماس با ما

 رئیس دانشکده: 44012771-051
اداره آموزش: 44012797 و 44012798-051

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده فنی و مهندسی
 پست الکترونیک: Hakim_eng@hsu.ac.ir
صندوق پستی 397 – کدپستی: 9617976487