تماس با ما

  • رئیس دانشکده: 44012771-051

  • اداره آموزش: 44012797

  • نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- دانشکده فنی و مهندسی

  • پست الکترونیک: Hakim_eng@hsu.ac.ir

  • صندوق پستی 397 – کدپستی: 9617976487