به اطلاع دانشجویان دکتری مکانیک گرایش طراحی کاربردی میرساند:
آزمون جامع دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در نیمسال جاری، روزهای اول و دوم بهمن ماه 1401 برگزار می گردد.