به اطلاع دانشجویان مقطع ارشد گرایش تبدیل انرژی میرساند، زمان ارائه سمینار روز یکشنبه 7 اسفند ماه 1401 میباشد.