اهداف

اهداف دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یک دانشگاه سبز با محوریت چهار هدف کلان زیر تدوین شده است:
1- توسعه پایدار پردیس دانشگاه: از طریق بهره وری انرژی، آب و حمل و نقل/ مدیریت زباله دانشگاه و پسماندهای خطرناک آزمایشگاهی/ ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط دانشگاه/ بازیافت و بهره وری از منابع موجود/ پایش بهداشت و سلامت فردی و اجتماعی و توجه به تغذیه ارگانیک/ محوریت زیست محیطی در خرید و هزینه های جاری.
2- توسعه و مشارکت محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی: توجه به آموزش اعضا و جامعه محلی/ مشارکت در تصمیم گیری ها و راهبردهای منطقه ای/ توجه به بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی و انجمن ها
3- اهداف پژوهشی: توجه به حوزه های میان رشته ای و چند رشته ای با موضوعیت محیط زیست و تغییرات اقلیمی، مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه/ پژوهش در حوزه های اب و منابع طبیعی/ راهکارهای عملی کاهش آلودگی های محیطی/ بهداشت حرفه ای و سلامت/ عدالت زیست محیطی/ انرژی های نو و تجدیدپذیر/ اقتصاد محیط زیست
4- اهداف آموزشی: ارتقاء سطح دانش زیست محیطی اعضا دانشگاه حکیم سبزواری/ افزایش سواد زیست محیطی جامعه / برگزاری کنفرانس ها و کارگاههای منطقه ای، ملی و بین المللی/ گنجاندن برنامه های درسی و واحدهای تئوری و عملی