تعریف

دانشگاه سبز حکیم سبزواری
دانشگاهی است که به مثابه یک اکوسیستم، در سطح منطقه ای و ملی فعالیت می کند و در استفاده از منابع محیطی و سازمانی در جهت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات تخصصی، کاهش آثار منفی و مخرب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و در کمک به جامعه، به ویژه جامعه محلی و منطقه ای برای گذار به سبک زندگی پایدار پیشگام است.