ماموریت

ماموریت دانشگاه سبز حکیم سبزواری در شش محور زیر خلاصه می گردد:
1- ماموریت زیست محیطی: پایش، حفاظت و ارتقای اکوسیستم های محلی و منطقه ای/ ارتقاء سلامت و بهداشت فردی و اجتماعی/ توجه به بهره وری از منابع موجود/ حرکت به سوی منابع تجدیدپذیر، نو و پایدار
2- ماموریت آموزشی- پژوهشی: آموزش مفاهیم توسعه پایدار در سطح دانشگاه و جامعه محلی/ افزایش سطح سواد محیط زیستی/ توسعه تفکر انتقادی در دانشجویان، کارکنان و اساتید/ توسعه یادگیری تعاملی/ جهت گیری اموزش و پژوهش به حل مسائل محیطی، اجتماعی و اقتصادی موجود
3- ماموریت اجتماعی: آماده سازی دانشجویان برای نقش افرینی مثبت در جامعه/ آموزش سبک زندگی محیطی/ افزایش حس مسئولیت پذیری اجتماعی/ تاکید بر عدالت اجتماعی و زیست محیطی/ تاکید بر فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
4- ماموریت اقتصادی: افزایش کارآیی اقتصادی/ شفافیت و پاسخگویی/ بهره وری از منابع موجود/ بازیافت و بازتولید منابع/ شناسایی و توسعه منابع اقتصادی پایدار و کارآفرینی/ استفاده از منابع متنوع تخصصی درون دانشگاهی برای حل مسایل
5- ماموریت مدیریتی/سازمانی: افزایش میزان انعطاف پذیری/ مدیریت فراکنشی و الهام بخش/ فرهنگ سازمانی تعریف شده(دانشگاه خانه دوم مااست)