محورهای راهبردی و سیاست گذاری

به طور کلی تحقق دانشگاه سبز نیازمند اتخاذ راهبردهای مشخص و هدفمند است که بتواند:
1- دستیابی به اهداف و چشم اندازهای مصوب را تسهیل و تضمین نماید.
تخصصی باشد.
2- از دوباره کاری و صرف هزینه و وقت جلوگیری نماید.
3- نظام مند، کارا، سریع و سازماندهی شده باشد.
4- از بروکراسی اداری بپرهیزد.
5- نظام تصمیم گیری از پایین به بالا داشته باشد.
6- ضمانت اجرایی داشته باشد.
7- فرصت ارائه و امکان سنجی ایده ها را داشته باشد.
8- منطبق با ظرفیت ها، امکانات و منابع دانشگاه حکیم سبزواری باشد.
با توجه به مواردی که ذکر گردید محورهای اصلی راهبردی دانشگاه سبز حکیم سبزواری می تواند در چهار گروه آموزش و فرهنگ، ساختار سبز، زیرساخت سبز و جریان(حرکت) سبز باشد.