جلسه مدیران منطقه 9 در دانشگاه صنعتی شاهرود این هفته برگزار خواهد شد