تبدیل رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی

الف) فرایند تبدیل وضعیت استادیاران از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی:
طبق بند 2 مصوبه جلسه 300 مورخ 1401/07/25 هیأت عالی جذب، تبدیل وضعیت اعضاء هیآت علمی(استادیاران) از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تابع بند 5 ماده 5 (احراز رتبه دانشیاری) مصوبه جلسه 608 مورخ 1386/04/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. لذا فرایند تبدیل وضعیت استادیاران به شرح زیر می باشد.
1- متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی در گام نخست درخواست کتبی همراه با مدارک زیر را به گروه و دانشکده ارائه می دهند.
مدارک مورد نیاز :
الف)صورت جلسه هیأت ممیزه
ب)حکم دانشیاری
ج) کپی مدارک تحصیلی-کپی مدارک شناسایی
د) اولين حکم تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي

2- دانشکده درخواست کتبی متقاضیان تبدیل وضعیت را همراه با مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی به معاونت آموزشی ارجاع خواهند داد.
3- پس از ارزیابی، معاونت آموزشی طی یک نامه اداری، کلیه مستندات را به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ارجاع خواهند داد.
4- در صورت تایید صلاحیت علمی متقاضیان در جلسه هیأت اجرایی جذب، متقاضیان محترم موظف اند گواهی فرصت مطالعاتی و رزومه خود را جهت انجام استعلامات و مصاحبه صلاحیت عمومی در سامانه مهر رضوی، بارگذاری نمایند.
https://applicant.markazjazb.ir/Account/Login
5- پس از اخذ استعلامات قانونی و تحقیقات میدانی از دفتر تحقیق استان، متقاضیان محترم به جلسه صلاحیت عمومی دعوت خواهند شد.
6- صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان محترم در جلسه‌ هیأت اجرایی جذب مطرح و پس از موافقت با تبدیل وضعیت، کلیه مستندات برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال می گردد.
7- پس از حصول نتیجه(تاییدیه رسمی قطعی) از هیأت مرکزی جذب، حکم رسمی قطعی توسط کارگزینی صادر خواهند شد.

ب) فرایند تبدیل وضعیت مربیان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی:
1- مربیان متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی در گام نخست درخواست کتبی همراه با شناسنامه علمی خود را به گروه و دانشکده ارائه می دهند.
دانلود شناسنامه علمی( رسمی آزمایشی به رسمی قطعی جدولی(مربیان))
2- دانشکده کاربرگ ها و مستندات ماده یک را جهت ارزیابی و اخذ نتیجه به کمیسیون فرهنگی ارجاع خواهند داد.
3- دانشکده جهت اخذ امتیازات بند 2-2 (کیفیت تدریس) از دفتر نظارت و ارزیابی استعلامات لازم را انجام خواهند داد.
4- پس از اخذ امتیازات ماده یک و بند 2-2، شناسنامه علمی مربیان در کمیته منتخب دانشکده بررسی خواهند شد.
5- پس از اخذ امتیازات لازم در کمیته منتخب دانشکده، شناسنامه علمی مربیان به کمیسیون تخصصی جهت تصمیم گیری ارجاع خواهند شد.
6- پس از اخذ امتیازات لازم در کمیسیون تخصصی، دانشکده طی یک نامه اداری، شناسنامه علمی مربیان را همراه با مستندات به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب تحویل خواهند داد.
7- بررسی شناسنامه علمی مربیان در دبیرخانه هیأت اجرایی جذب.
8- در صورت تایید صلاحیت علمی مربیان در جلسه هیأت اجرایی جذب، مربیان محترم موظف اند گواهی فرصت مطالعاتی و رزومه خود را جهت انجام استعلامات و مصاحبه صلاحیت عمومی در سامانه مهر رضوی، بارگذاری نمایند.
https://applicant.markazjazb.ir/Account/Login
9- پس از اخذ استعلامات قانونی و تحقیقات میدانی از دفتر تحقیق استان، مربیان محترم به جلسه صلاحیت عمومی دعوت خواهند شد.
10- صلاحیت علمی و عمومی مربیان محترم در جلسه‌ هیأت اجرایی جذب مطرح و پس از موافقت با تبدیل وضعیت شناسنامه علمی مربیان برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال می گردد.
11- پس از حصول نتیجه(تاییدیه رسمی قطعی) از هیأت مرکزی جذب، حکم رسمی قطعی توسط کارگزینی صادر خواهند شد.