تبدیل رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی

الف) فرایند تبدیل وضعیت مربیان و استادیاران از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی:
1- متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی در گام نخست درخواست کتبی همراه با شناسنامه علمی خود را به گروه و دانشکده ارائه می دهند.
شناسنامه-علمی-رسمی-آزمایشی-به-رسمی-قطعی-جدولی_2
توجه 1: حداقل ماندگاری در وضعیت رسمی آزمایشی 2 سال می باشد. لذا متقاضیان در پایان سال دوم درخواست تبدیل وضعیت خود را همراه با شناسنامه علمی به گروه آموزشی مربوطه ارائه می دهند.
توجه 2: کل فعالیت های چهارگانه متقاضیان از ابتدای استخدام پیمانی برای تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، قابل محاسبه می باشد.

2- دانشکده کاربرگ ها و مستندات ماده یک را جهت ارزیابی و اخذ نتیجه به کمیسیون فرهنگی ارجاع خواهند داد.

3- دانشکده جهت اخذ امتیازات بند 2-2 (کیفیت تدریس) از دفتر نظارت و ارزیابی استعلامات لازم را انجام خواهند داد.

4- پس از اخذ امتیازات ماده یک و بند 2-2، شناسنامه علمی متقاضیان در کمیته منتخب دانشکده بررسی خواهند شد.

توجه 3: ترکیب اعضاء کمیته منتخب به شرح زیر می باشد.
الف) رئیس دانشکده(رئیس کمیته منتخب)
ب) دبیر کمیته منتخب
ج) سه نفر عضو متخصص با مرتبه دانشیاری به پیشنهاد مدیرگروه و تایید رئیس دانشکده
د) نماینده هیأت اجرایی جذب در دانشکده یا یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب

5- پس از اخذ امتیازات لازم در کمیته منتخب دانشکده، شناسنامه علمی متقاضیان به کمیسیون تخصصی جهت تصمیم گیری ارجاع خواهند شد.

6- پس از اخذ امتیازات لازم در کمیسیون تخصصی، دانشکده طی یک نامه اداری، شناسنامه علمی متقاضیان را همراه با مستندات به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب تحویل خواهند داد.

7- بررسی شناسنامه علمی متقاضیان در دبیرخانه هیأت اجرایی جذب.

8- در صورت تایید صلاحیت علمی متقاضیان در جلسه هیأت اجرایی جذب، متقاضیان محترم موظف اند گواهی فرصت مطالعاتی و رزومه خود را جهت انجام استعلامات و مصاحبه صلاحیت عمومی در سامانه مهر رضوی، بارگذاری نمایند.
https://applicant.markazjazb.ir/Account/Login
توجه 4: طبق تبصره 2 ماده 4 شیوه نامه فرصت مطالعاتی، اعضای هیأت علمی که از ابتدای سال 1398 دوره رسمی آزمایشی را آغاز می کنند، اخذ گواهی اتمام گذراندن فرصت مطالعاتی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی الزامی می باشد.

9- پس از اخذ استعلامات قانونی و تحقیقات میدانی از دفتر تحقیق دانشگاه، متقاضیان محترم به جلسه صلاحیت عمومی دعوت خواهند شد.
توجه 5: حدنصاب امتیاز عمومی برای رشته های علوم انسانی و هنر 90 و برای بقیه رشته ها 80 می باشد. لذا تبدیل وضعیت متقاضیانی که حدنصاب امتیاز عمومی را نداشته باشند و یا استعلامات آنها منفی باشد ممنوع است و با تبدیل وضعیت آنها مخالفت می گردد.

10- صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان محترم در جلسه‌ هیأت اجرایی جذب مطرح و پس از موافقت با تبدیل وضعیت، شناسنامه علمی متقاضیان برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال می گردد.

11- پس از حصول نتیجه(تاییدیه رسمی قطعی) از هیأت مرکزی جذب، حکم رسمی قطعی توسط کارگزینی صادر خواهند شد.

ب) فرایند تبدیل وضعیت دانشیاران از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی:
1- دانشیاران متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی در گام نخست درخواست کتبی همراه با مدارک زیر را به گروه و دانشکده ارائه می دهند.
مدارک مورد نیاز :
الف)صورت جلسه هیأت ممیزه
ب)حکم دانشیاری
ج) کپی مدارک تحصیلی-کپی مدارک شناسایی
د) اولين حکم تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي

توجه 1: حداقل ماندگاری در وضعیت رسمی آزمایشی 2 سال می باشد. لذا دانشیاران در پایان سال دوم درخواست تبدیل وضعیت خود را به گروه آموزشی مربوطه ارائه می دهند.

2- دانشکده درخواست کتبی دانشیاران را همراه با مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی به معاونت آموزشی ارجاع خواهند داد.

3- پس از ارزیابی، معاونت آموزشی طی یک نامه اداری، کلیه مستندات را به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ارجاع خواهند داد.

4- در صورت تایید صلاحیت علمی دانشیاران در جلسه هیأت اجرایی جذب، متقاضیان محترم موظف اند گواهی فرصت مطالعاتی و رزومه خود را جهت انجام استعلامات و مصاحبه صلاحیت عمومی در سامانه مهر رضوی، بارگذاری نمایند.
https://applicant.markazjazb.ir/Account/Login
توجه 2: طبق تبصره 2 ماده 4 شیوه نامه فرصت مطالعاتی، اعضای هیأت علمی که از ابتدای سال 1398 دوره رسمی آزمایشی را آغاز می کنند، اخذ گواهی اتمام گذراندن فرصت مطالعاتی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی الزامی می باشد.

5- پس از اخذ استعلامات قانونی و تحقیقات میدانی از دفتر تحقیق دانشگاه، متقاضیان محترم به جلسه صلاحیت عمومی دعوت خواهند شد.
توجه 3: حدنصاب امتیاز عمومی برای رشته های علوم انسانی و هنر 90 و برای بقیه رشته ها 80 می باشد. لذا تبدیل وضعیت متقاضیانی که حدنصاب امتیاز عمومی را نداشته باشند و یا استعلامات آنها منفی باشد ممنوع است و با تبدیل وضعیت آنها مخالفت می گردد.

6- صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان محترم در جلسه‌ هیأت اجرایی جذب مطرح و پس از موافقت با تبدیل وضعیت، کلیه مستندات برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال می گردد.

7- پس از حصول نتیجه(تاییدیه رسمی قطعی) از هیأت مرکزی جذب، حکم رسمی قطعی توسط کارگزینی صادر خواهند شد.