تبدیل پیمانی به رسمی-آزمایشی

فرایند تبدیل وضعیت مربیان و استادیاران از پیمانی به رسمی آزمایشی:
1- متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در گام نخست درخواست کتبی همراه با شناسنامه علمی خود را به گروه و دانشکده ارائه می دهند.
شناسنامه علمی پیمانی به رسمی آزمایشی جدولی
توجه 1: حداقل ماندگاری در وضعیت پیمانی 2 سال می باشد. لذا متقاضیان در پایان سال دوم درخواست تبدیل وضعیت خود را همراه با شناسنامه علمی به گروه آموزشی مربوطه ارائه می دهند.
توجه 2: کل فعالیت های چهارگانه متقاضیان از ابتدای استخدام پیمانی برای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی، قابل محاسبه می باشد.

2- دانشکده کاربرگ ها و مستندات ماده یک را جهت ارزیابی و اخذ نتیجه به کمیسیون فرهنگی ارجاع خواهند داد.

3- دانشکده جهت اخذ امتیازات بند 2-2 (کیفیت تدریس) از دفتر نظارت و ارزیابی استعلامات لازم را انجام خواهند داد.

4- پس از اخذ امتیازات ماده یک و بند 2-2، شناسنامه علمی متقاضیان در کارگروه بررسی توانایی علمی هیات اجرایی جذب بررسی خواهند شد.

توجه 3: ترکیب اعضاء کارگروه بررسی توانایی علمی به شرح زیر می باشد.
الف) رئیس دانشکده
ب) مدیر گروه
ج) حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی
د) نماینده هیأت اجرایی جذب در دانشکده یا یک نفر از اعضای هیأت اجرایی جذب

5- پس از اخذ امتیازات لازم در کارگروه بررسی توانایی علمی، دانشکده طی یک نامه اداری، شناسنامه علمی متقاضیان را همراه با مستندات به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب تحویل خواهند داد.

6- بررسی شناسنامه علمی متقاضیان در دبیرخانه هیأت اجرایی جذب.

7- در صورت تایید صلاحیت علمی متقاضیان در جلسه هیأت اجرایی جذب، متقاضیان محترم موظف اند گواهی فرصت مطالعاتی و رزومه خود را جهت انجام استعلامات و مصاحبه صلاحیت عمومی در سامانه مهر رضوی، بارگذاری نمایند.
https://applicant.markazjazb.ir/Account/Login
توجه 4: طبق تبصره 2 ماده 4 شیوه نامه فرصت مطالعاتی، اعضای هیأت علمی که از ابتدای سال 1398 دوره پیمانی را آغاز می کنند، اخذ گواهی اتمام گذراندن فرصت مطالعاتی برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی الزامی می باشد.

8- پس از اخذ استعلامات قانونی و تحقیقات میدانی از دفتر تحقیق دانشگاه، متقاضیان محترم به جلسه صلاحیت عمومی دعوت خواهند شد.
توجه 5: حدنصاب امتیاز عمومی برای رشته های علوم انسانی و هنر 90 و برای بقیه رشته ها 80 می باشد. لذا تبدیل وضعیت متقاضیانی که حدنصاب امتیاز عمومی را نداشته باشند و یا استعلامات آنها منفی باشد ممنوع است و با تبدیل وضعیت آنها مخالفت می گردد.

9- صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان محترم در جلسه‌ هیأت اجرایی جذب مطرح و پس از موافقت با تبدیل وضعیت، شناسنامه علمی متقاضیان برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال می گردد.

10- پس از حصول نتیجه(تاییدیه رسمی آزمایشی) از هیأت مرکزی جذب، حکم رسمی آزمایشی توسط کارگزینی صادر خواهند شد.