تبدیل پیمانی به رسمی-آزمایشی

فرایند تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

1- متقاضیان تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در گام نخست درخواست کتبی همراه با شناسنامه علمی خود را به گروه و دانشکده ارائه می دهند.

دانلود شناسنامه علمی(پیمانی به رسمی آزمایشی جدولی(استادیاران))

دانلود شناسنامه علمی(پیمانی به رسمی آزمایشی جدولی(مربیان))

2- دانشکده کاربرگ ها و مستندات ماده یک را جهت ارزیابی و اخذ نتیجه به کمیسیون فرهنگی ارجاع خواهند داد.
3- دانشکده جهت اخذ امتیازات بند 2-2 (کیفیت تدریس) از دفتر نظارت و ارزیابی استعلامات لازم را انجام خواهند داد.
4- پس از اخذ امتیازات ماده یک و بند 2-2، شناسنامه علمی متقاضیان در کارگروه بررسی توانایی علمی دانشکده بررسی خواهند شد.
5- پس از اخذ امتیازات لازم در کارگروه بررسی توانایی علمی، دانشکده طی یک نامه اداری، شناسنامه علمی متقاضیان را همراه با مستندات به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب تحویل خواهند داد.
6- بررسی شناسنامه علمی متقاضیان در دبیرخانه هیأت اجرایی جذب.
7- در صورت تایید صلاحیت علمی متقاضیان در جلسه هیأت اجرایی جذب، متقاضیان محترم موظف اند گواهی فرصت مطالعاتی و رزومه خود را جهت انجام استعلامات و مصاحبه صلاحیت عمومی در سامانه مهر رضوی، بارگذاری نمایند. https://applicant.markazjazb.ir/Account/Login
8- پس از اخذ استعلامات قانونی و تحقیقات میدانی از دفتر تحقیق استان، متقاضیان محترم به جلسه صلاحیت عمومی دعوت خواهند شد.
9- صلاحیت علمی و عمومی متقاضیان محترم در جلسه‌ هیأت اجرایی جذب مطرح و پس از موافقت با تبدیل وضعیت شناسنامه علمی متقاضیان برای تایید نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال می گردد.
10- پس از حصول نتیجه(تاییدیه رسمی آزمایشی) از هیأت مرکزی جذب، حکم رسمی آزمایشی توسط کارگزینی صادر خواهند شد.