استخدام به صورت پیمانی

1- شرکت در فراخوان‌ جذب از طریق سامانه مهر رضوی زیر که مورد تائید هیأت مرکزی جذب می باشد.
https://applicant.markazjazb.ir/Account/Login
2- استخراج اسامی متقاضیان جذب از طریق سامانه مهر رضوی توسط کارشناس جذب دانشگاه.
3- بررسی اولیه پرونده‌های متقاضیان جذب در هیأت اجرایی جذب دانشگاه و انتخاب افراد واجد شرایط لازم برای مصاحبه علمی و عمومی.
4- ارسال پرونده‌های افراد واجد شرایط لازم به کارگروه بررسی توانایی علمی منتخب هیأت اجرایی جذب دانشگاه جهت انجام مصاحبه علمی.
5- پس از کسب امتیازات علمی مطلوب، افراد انتخاب شده در این مرحله پس از انجام استعلامات قانونی و تحقیقات میدانی به مصاحبه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دعوت می شوند.
6- افرادی که حد نصاب امتیاز علمی و عمومی را کسب کنند جهت تصمیم نهایی و انتخاب شخص مورد نظر جهت عضویت در هیأت علمی دانشگاه به هیأت اجرایی جذب دانشگاه ارجاع داده می شوند.
7- پس از موافقت نهایی هیأت اجرایی جذب با استخدام متقاضی مورد نظر، پرونده جهت رأی نهایی به هیأت مرکزی جذب ارسال خواهد شد.