منابع مورد نظر:

1- احکام (نماز- روزه- خمس- زکات و تقلید) از رساله مرجع تقلید

2- کتاب شیعه پاسخ می دهد از آیت الله سبحانی یا با همین عنوان از آیت الله مکارم شیرازی

3- کتاب دین و سیاست- ولایت فقیه- جمهوری اسلامی (پرسشها و پاسخ های دانشجویی شماره 15)

تالیف: حمیدرضا شاکرین و علیرضا محمدی   ناشر: دفتر نشر معارف

4- کتاب تعلیم و تربیت و خدمات متقابل اسلام و ایران 

تالیف: شهید مطهری