1.مدت استخدام پیمانی حداقل 2 و حداکثر 5 سال می باشد و مسئولیت درخواست تبدیل وضع و تکمیل فرم های مربوطه به عهده عضو هیأت علمی است.

2.عضو هیأت علمی لازم است حداقل دو ماه قبل از تاریخ اتمام حکم پیمانی نسبت به تمدید قرارداد پیمانی خود طبق جدول زیر اقدام نمایید.

 

فرآیند درخواست تمدید پیمانی برای سال دوم تا سال پنجم

1

درخواست کتبی عضو هیأت علمی به گروه و دانشکده جهت تمدید قرارداد پیمانی

2

ارسال صورت جلسه موافقت گروه و دانشکده و فرم ترفیع متقاضی به معاونت آموزشی دانشگاه

3

توسط معاونت آموزشی دانشگاه نامه موافقت با ترفیع سالانه عضو هیأت علمی به ریاست دانشگاه ارسال خواهند شد

4

بررسی درخواست تمدید پیمانی عضو هیأت علمی در هیأت اجرایی جذب

5

در صورت موافقت هیأت اجرایی جذب، حکم تمدید پیمانی توسط معاونت اداری، مالی صادر خواهند شد

 

توجه: به استناد بند الف ماده 7 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، در صورت عدم کسب امتیاز لازم جهت ترفیع و یا عدم احراز شرایط لازم جهت ادامه خدمت، قرارداد عضو هیأت علمی تمدید نخواهند شد.