به استناد بند الف اصلاحی ماده 13 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 10/06/1397) تمدید قرارداد پیمانی سال ششم با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه و مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 55 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی می باشد.