به استناد بند ج اصلاحی ماده 13 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 10/06/1397) تمدید قرارداد پیمانی سال هشتم با مجوز هیأت امنای مربوط و مشروط به ارائه شناسنامه علمی و بررسی امتیازات در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط و هیأت اجرایی جذب مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی می باشد.

لینک دانلود شناسنامه علمی:

شناسنامه علمی جهت تمدید پیمانی سال هشتم