به استناد بند ج اصلاحی ماده 13 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 10/06/1397) تمدید قرارداد پیمانی سال هشتم با مجوز هیأت رئیسه(بامجوز هیأت امنای برای پردیس فناوری های نوین) و مشروط به ارائه شناسنامه علمی و بررسی امتیازات مورد تایید کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی می باشد.