به استناد بند ب اصلاحی ماده 13 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 10/06/1397) تمدید قرارداد پیمانی سال هفتم با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه و مشروط به ارائه شناسنامه علمی و بررسی امتیازات در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط و هیأت اجرایی جذب مبنی بر کسب 70 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی می باشد.

لینک دانلود شناسنامه علمی:
شناسنامه علمی جهت تمدید پیمانی سال هفتم