به استناد بند الف اصلاحی ماده 15 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 10/06/1397) تمدید رسمی آزمایشی برای سال ششم با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه و مشروط به ارائه شناسنامه علمی و بررسی امتیازات در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی و تایید هیأت ممیزه ذیربط و هیأت اجرایی جذب مبنی بر کسب 55 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی می باشد.

لینک دانلود شناسنامه علمی:
شناسنامه علمی جهت تمدید رسمی آزمایشی سال ششم