به استناد بند ج اصلاحی ماده 15 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 1397/06/10) تمدید رسمی آزمایشی برای سال هشتم با مجوز هیأت رئیسه (بامجوز هیأت امنای برای پردیس فناوری های نوین) دانشگاه و مشروط به ارائه شناسنامه علمی مورد تایید هیأت ممیزه ذیربط مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی می باشد.