به استناد بند ج اصلاحی ماده 15 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 1397/06/10) تمدید رسمی آزمایشی برای سال هشتم با مجوز هیأت امنای دانشگاه و مشروط به ارائه شناسنامه علمی و بررسی امتیازات در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی و تایید هیأت ممیزه ذیربط و هیأت اجرایی جذب مبنی بر کسب 85 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی می باشد.

لینک دانلود شناسنامه علمی:

شناسنامه علمی جهت تمدید رسمی آزمایشی سال هشتم