به استناد بند ب اصلاحی ماده 15 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 1397/06/10) تمدید رسمی آزمایشی برای سال هفتم با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه و مشروط به ارائه شناسنامه علمی و بررسی امتیازات در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی و تایید هیأت ممیزه ذیربط و هیأت اجرایی جذب مبنی بر کسب 70 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی می باشد.

لینک دانلود شناسنامه علمی:
شناسنامه علمی جهت تمدید رسمی آزمایشی سال هفتم