احتراماً این دانشگاه جهت تکمیل کادر هیأت علمی خود، آماده انتقال اعضای هیأت علمی تمام وقت باحداقل مرتبه دانشیاری با مشخصات زیر به این دانشگاه است.

* رشته گرایش
1 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی / نرم افزار/ علوم کامپیوتر (استادیار به بالا)
2 تربیت بدنی آسیب شناسی و حرکات اصلاحی / فیزیولوژی ورزش / رفتار حرکتی/روانشناسی ورزشی
3 شیمی شیمی فیزیک / شیمی تجزیه
4 فیزیک فیزیک هسته ای

اطلاعات اعضای هیأت علمی متقاضی انتقال به دانشگاه حکیم سبزواری
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش مرتبه علمی سابقه خدمت رسمی محل خدمت پایه سایر مشخصات

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 440112642 تماس حاصل نمایید.