گروه آمار

مدیر گروه آمار جناب آقاي دكتر محمد بلبلیان قالیباف
تلفن داخلی 44013692 ـ 051
این گروه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجوی می‌پذیرد.

 

دکتر محمد بلبلیان قالیباف

مدیر گروه آمار

* زمینه پژوهشی
* مرتبه علمی: استادیار

* شناسنامه علمی

پست الکترونیک: m.bolbolian@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 44013692-051

 

دکتر علیرضا قدسی

* زمینه پژوهشی: آمار فضایی و سری‌های زمانی
* مرتبه علمی: استادیار

* شناسنامه علمی
پست الکترونیک: ar.ghodsi@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 44013693-051

دکتر مهدی‌ مهدی‌زاده

* زمینه پژوهشی
* مرتبه علمی: دانشیار

* شناسنامه علمی:
پست الکترونیک: m.mahdizade@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 44013690-051

دکتر ملیحه عباس‌نژاد

* زمینه پژوهشی
* مرتبه علمی: استادیار

* شناسنامه علمی
پست الکترونیک: m.abbasnejad@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 44013691-051