امور برنامه ریزی و انفورماتیک

آقای کفاش

 کارشناس مسول فناوری اطلاعات و آمار معاونت دانشجویی

 شماره تماس :

44012597

 پست الکترونیکی :

a.kaffash@hsu.ac.ir