همکاران

 


کارشناس مسئول گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

سمیه بخشی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن : 05144012651

ایمیل : s.bakhshi@hsu.ac.ir