همکاران

 

کارشناس مسئول گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت: سمیه بخشی

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

تلفن : 05144012651

ایمیل : s.bakhshi@hsu.ac.ir